Doorgaan naar inhoud

Retourinformatie

BEDENKTERMIJN

Bij de aankoopvan producten heeft de consument de mogelijkheid de overeenkomst zonderopgave van redenen te ontbinden gedurende 14 dagen. Deze bedenktermijngaat in op de dag na ontvangst van het product door de consument of eenvooraf door de consument aangewezen en aan de ondernemer bekend gemaaktevertegenwoordiger.

HERROEPINGSRECHT

Tijdens debedenktijd zal de consument zorgvuldig omgaan met het product en deverpakking. Hij zal het product slechts in die mate uitpakken ofgebruiken voor zover dat nodig is om te kunnen beoordelen of hij hetproduct wenst te behouden. Indien hij van zijn herroepingsrecht gebruikmaakt, zal hij het product met alle geleverde toebehoren en - indienredelijkerwijze mogelijk - in de originele staat en verpakking aan deondernemer retourneren, conform de door de ondernemer verstrekteredelijke en duidelijke instructies.
Indien de consument gebruik maakt van zijn herroepingsrecht, komen ten hoogste de kosten van terugzending voor zijn rekening.

TERUGBETALING RETOURZENDING

Indien deconsument een bedrag betaald heeft voor het product, zal de ondernemerdit bedrag zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen 30 dagen na deterugzending of herroeping, terugbetalen.
Verdere informatie over retourzendingen kunt u vinden in de algemene voorwaarden van Dear Vinyl.