Doorgaan naar inhoud

ALGEMENE VOORWAARDEN

ONDERNEMINGSGEGEVENS

A2Be bvba
(Dear Vinyl)
Weineveld 6, 8020 Hertsberge
hello@dearvinyl.com
+32.478.501.618
BTWnr: BE0715447056
RPR Brugge

ARTIKEL 1: ALGEMENE BEPALINGEN

De e-commerce website van Dear Vinyl, een BVBA met maatschappelijkezetel te Weineveld 6, 8020 Hertsberge BTW BE 0715447056, RPR Brugge,hierna ('Dear Vinyl') biedt haar klanten de mogelijkheid om de productenuit haar webwinkel online aan te kopen.
Onderhavige Algemene Voorwaarden ("Voorwaarden") zijn vantoepassing op elke bestelling die geplaatst wordt door een bezoeker vandeze e-commerce website (“Klant”). Bij het plaatsen van een bestellingvia de webwinkel van Dear Vinyl moet de Klant deze Voorwaardenuitdrukkelijk aanvaarden, waarmee hij instemt met de toepasselijkheidvan deze Voorwaarden, met uitsluiting van alle andere voorwaarden.Bijkomende voorwaarden van de Klant worden uitgesloten, behoudenswanneer deze voorafgaandelijk, schriftelijk en uitdrukkelijk door DearVinyl aanvaard zijn.

ARTIKEL 2: PRIJS

Alle vermelde prijzen zijn uitgedrukt in EURO, steeds inclusief BTW en alle andere verplicht door de Klant te dragen taksen of belastingen.
Indien leverings-, reservatie- of administratieve kosten worden aangerekend, wordt dit apart vermeld.
Deopgave van prijs slaat uitsluitend op de artikelen zoals het woordelijkwordt omschreven. De bijhorende foto’s zijn decoratief bedoeld enkunnen elementen bevatten die niet inbegrepen zijn in de prijs.

ARTIKEL 3: AANBOD

Ondanks het feit dat de online catalogus en de e-commerce website metde grootst mogelijke zorgvuldigheid worden samengesteld, is het tochmogelijk dat de aangeboden informatie onvolledig is, materiële foutenbevat, of niet up-to-date is. Kennelijke vergissingen of fouten in hetaanbod binden Dear Vinyl niet. Dear Vinyl is wat de juistheid envolledigheid van de aangeboden informatie slechts gehouden tot eenmiddelenverbintenis. Dear Vinyl is in geen geval aansprakelijk ingevalvan manifeste materiële fouten, zet- of drukfouten.
Wanneer de Klant specifieke vragen heeft over bv. maten, kleur,beschikbaarheid, leveringstermijn of leveringswijze, verzoeken wij deKlant om vooraf contact op te nemen met onze klantendienst.
Het aanbod geldt steeds zolang de voorraad strekt en kan teallen tijde worden aangepast of ingetrokken door Dear Vinyl. Dear Vinylkan niet aansprakelijk gesteld worden voor het niet beschikbaar zijn vaneen product. Indien een aanbod een beperkte geldigheidsduur heeft ofonder voorwaarden geschiedt, wordt dit nadrukkelijk in het aanbodvermeld.

ARTIKEL 4: ONLINE AANKOPEN

Het plaatsen van een aankoop verloopt via het indrukken van de ‘bestellen’ toets.
Alle bestelde producten komen in de winkelwagen.
Bij het afrekenen wordt gevraagd naar de gegevens van de klant.
Daarna gaan we naar verzenden via ‘doorgaan naar verzenden’. Hierwordt een overzicht gegeven van het verzendadres en de verzendkosten.
Indien akkoord, gaan we door naar betalen via de ‘Ga naar betalen’ toets.
De klant heeft de keuze tussen verschillende betaalmogelijkheden.
Indien akkoord, drukken we de ‘bestelling voltooien’ toets in en wordt de bestelling bevestigd.

De Klant heeft de keuze tussen de volgende betaalwijzen

  • via kredietkaart
  • via bankkaart
  • via ideal

Dear Vinly is gerechtigd een bestelling te weigeren ingevolge eenernstige tekortkoming van de Klant met betrekking tot bestellingenwaarbij de Klant betrokken is.

Artikel 5: Levering en uitvoering van de overeenkomst

Eenmaal betaling is bevestigd en ontvangen wordt overgegaan tot de leveringsprocedure.
Product wordt verzonden naar vermeld adres binnen de 5 werkdagen, tenzij anders vemeld.
Leveringskosten zijn zoals vermeld op de site.
De levering gebeurt door GLS, tenzij anders vermeld.
Tenzij anders overeengekomen of uitdrukkelijk anders bepaald, wordende goederen aan de woonplaats van de Klant geleverd binnen 30 dagen naontvangst van de bestelling.
Elke zichtbare beschadiging en/of kwalitatieve tekortkoming van eenartikel of andere tekortkoming bij de levering, moeten door de Klantonverwijld worden gemeld aan Dear Vinyl.
Het risico wegens verlies of beschadiging gaat over op de Klant vanafhij (of een door hem aangewezen derde partij, die niet de vervoerderis) de goederen fysiek in bezit heeft gekregen. Het risico gaat echteral over op de Klant bij levering aan de vervoerder, als de vervoerdervan de Klant de opdracht heeft gekregen de goederen te vervoeren en dezekeuze niet door de Dear Vinyl was geboden.

Artikel 6: Eigendomsvoorbehoud

De geleverde artikelen blijven tot op het moment van gehele betaling door de Klant, de exclusieve eigendom van Dear Vinyl.
De Klant verbindt er zich toe zo nodig derden op heteigendomsvoorbehoud van Dear Vinyl te wijzen, bv. aan eenieder die op denog niet geheel betaalde artikelen beslag zou komen leggen.

Artikel 7: Herroepingsrecht

De bepalingen van dit artikel gelden enkel voor Klanten die in hunhoedanigheid van consument artikelen online aankopen bij Dear Vinyl.

De Klant heeft het recht om binnen een termijn van 14 kalenderdagen zonder opgave van redenen de overeenkomst te herroepen.

De herroepingstermijn verstrijkt 14 kalenderdagen na de dag waarop deKlant of een door de Klant aangewezen derde, die niet de vervoerder is,het goed fysiek in bezit krijgt.";

Om het herroepingsrecht uit te oefenen, moet de Klant Dear Vinyl, Weineveld 6, 8020 Hertsberge, hello@dearvinyl.comvia een ondubbelzinnige verklaring (bv. schriftelijk per post, fax ofe-mail) op de hoogte stellen van zijn beslissing de overeenkomst teherroepen. De Klant kan hiervoor gebruikmaken van het bijgevoegdemodelformulier voor herroeping, maar is hiertoe niet verplicht.

"De Klant kan het modelformulier voor herroeping of een andereduidelijk geformuleerde verklaring ook elektronisch invullen en opsturenvia onze website www.dearvinyl.com. Als de Klant van deze mogelijkheidgebruik maakt zullen wij de Klant onverwijld op een duurzamegegevensdrager (bv. per e-mail) een ontvangstbevestiging van zijnherroeping sturen"

Om de herroepingstermijn na te leven moet de Klant zijn mededelingbetreffende zijn uitoefening van het herroepingsrecht verzenden voordatde herroepingstermijn is verstreken.

De Klant moet de goederen onverwijld, doch in ieder geval niet laterdan 14 kalenderdagen na de dag waarop hij zijn beslissing om deovereenkomst te herroepen aan Dear Vinyl heeft meegedeeld, terugzendenof overhandigen aan Dear Vinyl, Weineveld 6, 8020 Hertsberge of aan. DeKlant is op tijd als hij de goederen terugstuurt voordat de termijn van14 kalenderdagen is verstreken.

De directe kosten van het terugzenden van de goederen komen voor rekening van de Klant.

Indien het teruggestuurde product op een of andere manier in waardeverminderd is, behoudt Dear Vinyl zich het recht voor om de Klantaansprakelijk te stellen en schadevergoeding te eisen voor elkewaardevermindering van de goederen die het gevolg is van het gebruik vande goederen door de Klant dat verder gaat dan nodig is om de aard, dekenmerken en de werking van de goederen vast te stellen.

Enkel artikelen die zich in de originele verpakking bevinden, samenmet alle toebehoren, gebruiksaanwijzingen en factuur of aankoopbewijskunnen worden teruggenomen.

Indien de Klant de overeenkomst herroept, zal Dear Vinly alle tot opdat moment van de Klant ontvangen betalingen, inclusief de standaardleveringskosten, aan de Klant terugbetalen binnen maximum 14kalenderdagen nadat Dear Vinyl op de hoogte is gesteld van debeslissing van de Klant om de overeenkomst te herroepen. Bijverkoopovereenkomsten kan Dear Vinly wachten met de terugbetaling totdathij alle goederen heeft teruggekregen, of totdat de Klant heeftaangetoond dat hij de goederen heeft teruggezonden, naar gelang welktijdstip eerst valt.

Eventuele extra kosten ten gevolge van de keuze van de Klant voor eenandere wijze van levering dan de door Dear Vinyl geboden goedkoopstestandaard levering worden niet terugbetaald.

Dear Vinyl betaalt de Klant terug met hetzelfde betaalmiddel alswaarmee de Klant de oorspronkelijke transactie heeft verricht, tenzij deKlant uitdrukkelijk anderszins heeft ingestemd; in ieder geval zullende Klant voor zulke terugbetaling geen kosten in rekening wordengebracht.

Artikel 8: Garantie

Krachtens de wet van 21 september 2004 betreffende de bescherming vande consumenten bij verkoop van consumptiegoederen heeft de consumentwettelijke rechten. Deze wettelijke garantie geldt vanaf de datum vanlevering aan de eerste eigenaar. Elke commerciële garantie laat dezerechten onverminderd.

Om een beroep te doen op de garantie, moet de Klant eenaankoopbewijs kunnen voorleggen. Klanten wordt aangeraden om deoorspronkelijke verpakking van de goederen te bewaren.

Voor artikelen die online werden aangekocht en bij de Klantthuis zijn afgeleverd, dient de Klant contact op te nemen met de DearVinyl klantendienst en het artikel op zijn kosten terug te bezorgen aanDear Vinyl.

Bij vaststelling van een gebrek moet de Klant Dear Vinyl zo snelmogelijk inlichten. In ieder geval dient elk gebrek binnen een termijnvan 2 maanden na vaststelling ervan door de Klant te worden gemeld.Nadien vervalt elk recht op herstelling of vervanging.

De (commerciële en/of wettelijke) garantie is nooit van toepassing opdefecten die ontstaan ten gevolge van ongelukken, verwaarlozing,valpartijen, gebruik van het artikel in strijd met doel waarvoor hetontworpen werd, het niet naleven van de gebruiksinstructies ofhandleiding, aanpassingen of wijzigingen aan het artikel, hardhandiggebruik, slecht onderhoud, of elk ander abnormaal of incorrect gebruik.

Defecten die zich manifesteren na een periode van 6 maandenvolgend op datum van aankoop, desgevallend levering, worden geacht geenverborgen gebreken te zijn, behoudens tegenbewijs door de Klant.

Artikel 9: Klantendienst

De klantendienst van Dear Vinyl is bereikbaar via e-mail ophello@dearvinyl of per post op het volgende adres Weineveld 6, 8020Hertsberge. Eventuele klachten kunnen hieraan gericht worden.
Dear Vinyl is ook bereikbaar via het telefoonnummer +32 478 50 16 18

Artikel 10: Sancties voor niet-betaling

Onverminderd de uitoefening van andere rechten waarover DearVinyl beschikt, is de Klant ingeval van niet- of laattijdige betalingvanaf de datum van de wanprestatie van rechtswege en zonder aanmaningeen intrest van 10% per jaar verschuldigd op het niet-betaalde bedrag.Bovendien is de Klant van rechtswege en zonder aanmaning een forfaitaireschadeloosstelling verschuldigd van 10% op het betrokken bedrag, meteen minimum van 25 euro per factuur.

Onverminderd het voorgaande behoudt Dear Vinyl zich het recht voor de niet (volledig) betaalde artikelen terug te nemen.

Artikel 11: Privacy

De verantwoordelijke voor de verwerking, Dear Vinyl respecteert deBelgische wet van 8 december 1992 met betrekking tot de bescherming vanhet privéleven in de verwerking van de persoonlijke gegevens.
De door u meegedeelde persoonsgegevens zullen enkel gebruikt worden voor het verwerken van de bestelling.
U beschikt over een wettelijk recht op inzage en eventuele correctievan uw persoonsgegevens. Mits bewijs van identiteit (kopieidentiteitskaart) kunt u via een schriftelijke, gedateerde enondertekende aanvraag aan Dear Vinyl, Weineveld 6, 8020 Hertsberge,gratis de schriftelijke mededeling bekomen van uw persoonsgegevens.Indien nodig kunt u ook vragen de gegevens te corrigeren die onjuist,niet volledig of niet pertinent zouden zijn.
In geval van gebruik van gegevens voor direct marketing: U kan zichkosteloos verzetten tegen het gebruik van uw gegevens voor directmarketing. Hiertoe kan U zich steeds richten tot Dear Vinyl, Weineveld6, 8020 Hertsberge.
Wij behandelen uw gegevens als vertrouwelijke informatie en zullen die niet doorgeven, verhuren of verkopen aan derden.

De klant is zelf verantwoordelijk voor het vertrouwelijk houdenvan zijn logingegevens en het gebruik van zijn paswoord. Uw paswoordwordt gecodeerd opgeslagen, Dear Vinyl heeft dus geen toegang tot uwpaswoord.

Dear Vinyl houdt online (anonieme) bezoekersstatistieken bij omte kunnen bekijken welke pagina’s van de internetsite in welke matebezocht worden.
Indien u vragen heeft over deze privacy statement, kunt u ons contacteren op Dear Vinyl.

Artikel 12: Gebruik van cookies

Tijdens een bezoek aan de site kunnen 'cookies' op de harde schijfvan uw computer geplaatst worden. Een cookie is een tekstbestand datdoor de server van een website in de browser van uw computer of op uwmobiel apparaat geplaatst wordt wanneer u een website raadpleegt.Cookies kunnen niet worden gebruikt om personen te identificeren, eencookie kan slechts een machine identificeren.

U kan uw internetbrowser zodanig instellen dat cookies niet wordengeaccepteerd, dat u een waarschuwing ontvangt wanneer een cookiegeïnstalleerd wordt of dat de cookies nadien van uw harde schijf wordenverwijderd. Dit kan u doen via de instellingen van uw browser (via dehelp-functie). Hou er hierbij wel rekening mee dat bepaalde grafischeelementen niet correct kunnen verschijnen, of dat u bepaalde applicatiesniet zal kunnen gebruiken.

Door gebruik te maken van onze website, gaat u akkoord met ons gebruik van cookies.

Artikel 13: Aantasting geldigheid - niet-verzaking

Indien een bepaling van deze Voorwaarden ongeldig, onwettig of nietigwordt verklaard, zal dit op geen enkele wijze de geldigheid, dewettigheid en de toepasbaarheid van de andere bepalingen aantasten.

Het nalaten op gelijk welk moment door Dear Vinyl om één van de in dezeVoorwaarden opgesomde rechten af te dwingen, of gelijk welk rechthiervan uit te oefenen, zal nooit gezien worden als een verzaking aanzulke bepaling en zal nooit de geldigheid van deze rechten aantasten.

Artikel 14: Wijziging voorwaarden

Deze Voorwaarden worden aangevuld door andere voorwaarden waarexpliciet naar verwezen wordt, en de algemene verkoopsvoorwaarden vanDear Vinyl. Ingeval van tegenstrijdigheid, primeren onderhavigeVoorwaarden.

Artikel 15: Bewijs

De Klant aanvaardt dat elektronische communicaties en back-ups als bewijsvoering kunnen dienen.
Dear Vinyl heeft het Reglement van het UNIZO e-commerce labelonderschreven. Een kopie van dit Reglement en de toegang tot deklachtenprocedure van UNIZO is beschikbaar via http://www.unizo.be/ecommercelabel/.

Artikel 16: Toepasselijk recht – Geschillen

Het Belgisch recht is van toepassing, met uitzondering van debepalingen van internationaal privaatrecht inzake toepasselijk recht.
De rechtbanken van de woonplaats van de Consument zijn bevoegd bijgerechtelijke geschillen. De Consument kan zich ook wenden tot hetODR-platform (http://ec.europa.eu/consumers/odr/).

Bijlage 1: Modelformulier voor herroeping

Beste Klant, dit formulier moet u alleen invullen en terugzenden als u de overeenkomst wilt herroepen.
Aan Dear Vinyl, Weineveld 6, 8020 Hertsberge, hello@dearvinyl.com
Ik/Wij (*) deel/delen (*) u hierbij mede dat ik/wij (*) onze overeenkomst betreffende de verkoop van de volgende goederen/levering van de volgende dienst (*) herroep/herroepen (*):
Besteld op (*)/Ontvangen op (*):
Naam/Namen consument(en) :
Adres consument(en) :
Handtekening van consument(en) [alleen wanneer dit formulier op papier wordt ingediend]:

Datum :
(*) Doorhalen wat niet van toepassing is.